Parc de les Aigües de la Muntanyeta

Simulació BIM amb núvol de puntes

Piscina infantil abans

Llac abans

Secció BIM piscina gran

Radiografia BIM

Analisis sistema elevació

Parc de les Aigües de la Muntanyeta

La principal motivació d’aquest projecte és la de millorar les condicions de bany de les instalꞏlacions pre-existents construïdes per l’AMB, i a l’hora, dotar a la ciutat d’un equipament modern que respongués de manera exemplar al Pla d’equipaments Esportius com als reptes de Resiliència Urbana i de la Smart City.
El projecte es compon en 6 zones
Zona I: Piscina infantil =1980 m²
Zona II: Piscina adults =2590 m²
Zona III: Llac =5515 m²
Zona IV: Edifici vestidors =1268 m²
Zona V: Edifici restaurant =1003 m²
Zona VI: Galeries d’instal·lacions =1274 m²

La implementació del BIM en el projecte s’ha dut a terme en torn a cinc principis bàsics:
Co-responsabilitat de tots els agents
Coordinació continua del desenvolupament de la redacció del projecte i obra.
L’ús d’Entorns Comuns de Colꞏlaboració
CDE (Common Data Environment)
Desenvolupament orientat a model

Sant Boi de Llobregat
Ajuntament Sant Boi
2020-2021
13.630m2

MAS OBRAS