Sant Feliu

Sant Feliu

Edifici d’habitatges, supermercat i aparcament
Sant Feliu de Llobregat
2012

Construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat destinat a 56 habitatges,
40 habitatges de renda lliure, 11 hpo i 5 de preu assequible,
al c. General Manso N.43

L’edifici conté 56 habitatges, un local amb una superfície de venda de 1500 m2, un aparcament públic en dos soterranis de 113 places, i un aparcament pertanyent al local de 66 places. Una plaça pública d’uns 2000 m2 se situa damunt de l’aparcament públic i ofereix al barri i els seus ciutadans possibilitat de joc i trobada.
La superfície total construïda són 13.870 m2.

Els condicionants més importants de l’emplaçament són, per una banda, les edificacions de gran volum existents situades als nord-oest i sud-oest del solar, que projecten grans ombres a les tardes sobre la nova edificació i que bloquegen totalment les vistes en aquesta direcció. Aquestes edificacions són construccions dels anys 60-70, de baixa qualitat. Per una altra banda l’orientació sud-est, que dóna al carrer del General Manso es troba lliure d’obstacles que impedeixin l’assolellament

L’ordenació dels habitatges aposta per aprofitar al màxim les qualitats de vistes i assolellament que el solar ofereix, per tant, l’edifici s’alinea amb els carrers General Manso i Clementina Arderiu, disposant el major número d’habitatges possible en aquestes orientacions. A continuació, l’edifici es doblega sobre si mateix, per adaptar-se al perímetre regulador, conformant les línies de façana que donen a l’espai lliure interior. Entre aquests dos criteris d’ordenació de l’edifici, s’incorpora un tercer element vertebrador, constituït per un espai obert longitudinal que dona servei a les peces secundàries dels habitatges i a espais comuns de circulació.

Compositivament, el volum edificatori queda clarament fragmentat entre la planta baixa i la resta de plantes, donat que les característiques geomètriques estan, a priori, clarament diferenciades.
S’intenta, per tant, aprofitar aquesta condició, per tal de treure-li pes al conjunt, i que el volum de
l’edificació destinada a habitatges, “llisqui” per sobre del volum de planta baixa. Per tal d’aconseguir aquest efecte, els materials de façana s’aplicaran amb el mateix criteri; en planta baixa, aplacat de pedra natural; en plantes superiors, façana amb revestiment monocapa totalment diferenciat del de la planta baixa; per tal d’establir una relació entre un àmbit i l’altre la fusteria i elements metàl•lics seran del mateix material i color en tot l’edifici.
Els habitatges que donen front al carrer General Manso, disposaran de terrasses, per tal que
proporcionin protecció solar a les peces, i a l’hora s’aboquin a les vistes. Compositivament, les terrasses es disposen de forma correguda, per tal d’organitzar formalment la façana.
Els materials a emprar a les façanes seran de tons similars als dels edificis de l’entorn, tot i que, en la seva qualitat, donades les exigències tècniques actuals, seran superiors.

MAS OBRAS